Academic papers

58

Multi-omics blood atlas reveals unique features of immune and platelet responses to SARS-CoV-2 Omicron breakthrough infection

Hong Wang#*, Cuicui Liu#, Xiaowei Xie#, Mingming Niu#, Yingrui Wang#, Xuelian Cheng#, Biao Zhang#, Dong Zhang, Mengyao Liu, Rui Sun, Yezi Ma, Shihui Ma, Huijun Wang, Guoqing Zhu, Yang Lu, Baiming Huang, Pei Su, Xiaoyuan Chen, Jingjing Zhao, Hongtao Wang, Long Shen, Lixia Fu, Qianqian Huang, Yang Yang, He Wang, Chunlong Wu, Weigang Ge, Chen Chen, Qianyu Huo, Qingping Wang, Ying Wang, Li Geng, Yan Xie, Yi Xie, Lijun Liu, Jianwei Qi, Huaiyong Chen, Junping Wu, Erlie Jiang, Wentiao Jiang, Ximo Wang*, Zhongyang Shen*, Tiannan Guo*, Jiaxi Zhou*, Ping Zhu*, Tao Cheng* Immunity. 2023. 56(6): 1410-1428.e8.